Ads 468x60px

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Selasa, 30 April 2013

Panduan Permohonan Tanah Kerajaan atau P.T/L.A

CARTA ALIR KERJA MEMPROSES PERMOHONAN TANAH

PEMOHON
Mengemukakan Borang Permohonan Tanah (LSF.1001).
KERANI TANAH
Mendaftar Dan Merekod Pembayaran Tanah
KERANI HASIL
Pemohon Membuat Pembayaran
SEKSYEN 13
Melengkapkan Borang Ulasan Dan Seksyen 13 Dipamerkan Selama Satu Bulan Dari Tarikh Pendaftaran
PPHT
Menandatangani Semua Permohonan Tanah
JUD
JUD Akan Menyemak Sama ada Kawasan Yang Dipohon Masih Kosong Dan Boleh Di Beri  
PEGAWAI PERTANIAN
Pegawai Pertanian Member Laporan Tentang Kesesuaian Tanah Yang Dipohon
JABATAN PERHUTANAN
Pegawai Perhutanan Akan Menyemak Sama ada Kawasan  Yang Dipohon Mempunyai ‘Comercial Timber Atau Sebaliknya’.
JABATAN-JABATAN LAIN
Lain-Lain Pegawai Seperti Pegawai-Pegawai Perikanan, Pegawai Haiwan, Pegawai Kerja Majlis Daerah Juga Akan Dihubungi Untuk Mendapatkan Ulasan Jika Perlu
JAWATANKUASA PENGGUNAAN TANAH
Setelah Rekomendasi Oleh Pegawai-Pegawai Yang Berkenaan Diterima, PPHT Akan Mengemukakan Borang Permohonan Tanah Notis Seksyen 13 Beserta laporan Pegawai Berkenaan Mesyuarat Jawatankuasa Penggunaan Tanah Daerah.
PTU
PTU Akan Memprose Permohonan Tanah Serta Mengemukakan Kepada Setiausaha Hasil Bumi Untuk Meminta Komen Kelulusan Tentang Syarat Dalam Borang Pemohonan Tanah 
SETIAUSAHA HASIL BUMI
Memberitahu Kepada PTU Dan PPHT
PTU
Memberitahu Keputusan Keseluruhan Tentang Permohonan Tanah Kepada PPHT / JUD Seterusnya Mengarah JUD Untuk Mengeluarkan Pelan Penyukatan (SP/RSP)
JUD
JUD Atau Juruukur Private Berlesen Akan Mengukur Kawasan Dipohon
PHPT
PPHT Memberitahu Kedudukan Tanah Yang Sebenar Kepada Pemohon 
JUD
Memproses Permohonan Tanah Yang Telah Disukat Dengan Pelan Sukat Akhir Serta Nombor-Nombor Geran Deraf Bagi Kawasan Tersebut Untuk Dikemukakan Kepada PTU 
PTU
Menyediakan Geran Deraf Dan Mengemukakan Kepada PPHT 
PPHT
Melayan Geran Deraf Kepada Bakal Pemilik Untuk Ditandatangani, Dibayar Bayaran Yang Perlu Dan Seterusnya Mendaftarkan NT/FR Geran CL/PL/TL Akan Dikemukakan Kepada PTU Untuk Pendaftaran